De Trimsalon

Wat gebeurt er in mijn trimsalon?

Nadat ik de hond van u overgenomen heb bespreken we samen uw wensen en kijk ik de hond even helemaal na. Vervolgens wordt de hond op tafel gezet en wordt hij/zij doorgeborsteld en gekamd en eventueel ontklit (wat niet nodig is als u de hond zelf regelmatig kamt).

Daarna wordt de hond, afhankelijk van ras en vachttype, getrimd. Ook wordt de hond gewassen en gedroogd. Hierna wordt hij/zij verder afgewerkt en in model gezet.

Bij de behandeling zijn inbegrepen: nagels kippen, oren en ogen schoonmaken.

Daarna wordt uw mooie hond weer door u opgehaald. Hij/zij zal erg blij zijn om u weer te zien.

Nu thuis lekker uitrusten!!

In de salon verdoof ik uw hond nooit, uw hond is alleen moe van het staan en het werken met hem/haar.

De kans bestaat dat ze zich thuis vreemd gedragen (kop schudden, rollen enz.) want ze moeten natuurlijk even wennen aan hun nieuwe kapsel en ‘rare geurtjes" aan hun lichaam.

Ik hoop u snel te ontmoeten in mijn trimsalon!

Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden AVVT

Opgesteld door de Algemene Vakvereniging voor Trimsalons, AVVT, ingeschreven Kamer van Koophandel te Harderwijk onder nummer 08206659, daterend 25-09-09.

1. Toepassing
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle productverkoop en overeenkomsten, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


2. Aanbiedingen en prijsopgaven

Prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.


3. Overeenkomsten

Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen.


4. Overmacht

In geval van overmacht* wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde.
*Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de AVVT.. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
Voor eventuele schade kan de AVVT niet aansprakelijk worden gesteld.


5. Garantie

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten of verstrekken van een gelijksoortige dienst of product en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


6. Betaling Hoe wil je dit financieel geregeld hebben???

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat
de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever.
Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing:
a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling verschuldigd;
b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 50% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs (volgens de
prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd;
c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de
eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd.
In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 22,70, n en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.


7. Geschillen

Op overeenkomsten tussen AVVT en klant, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.